Topic outline

 • Finance - Personal Finance Skills

  Khóa học Finance - Personal Finance Skills là khóa học lý tưởng nhất cho học viên lập kế hoạch tài chính cá nhân. Khóa học kỹ năng tài chính cá nhân này bao gồm lập kế hoạch ngân sách, kết hợp kế hoạch đầu tư và kế hoạch hưu trí. Khóa học này cung cấp cho học viên một môi trường thực tế để học viên có thể thực hành kỹ năng lập kế hoạch tài chính cá nhân.


  Nội dung:

   • Lập kế hoạch ngân sách                                   
   • Giá trị tương lai của dòng tiền 
   • Đầu tư cổ phiếu & Trái phiếu
   • Lựa chọn kênh đầu tư tối ưu 
   • Lên kế hoạch hưu trí

  Các Thành viên trong nhóm sẽ lập kế hoạch tài chính cá nhân cho 10 năm tới

   

  Kịch bản

  Mỗi học viên được cấp 1 tỷ đồng vốn ảo ban đầu để đầu tư và cùng với thu nhập hàng năm của họ tại Hòa Bình Corporation. Họ sẽ đối mặt với đầy chi chi tiêu mỗi ngày và đầy trách nhiệm. Học viên lập kế hoạch chi tiêu hàng năm, và họ phải đem số tiền dư đi đầu tư tối ưu nhất trong 10 năm tới. 

  Mỗi học viên được Cấp Vốn: VND 1 Tỷ đồng vốn ảo

   Kết Quả:  Lập kế hoạch tài chính cá nhân thực tế nhất, và có dòng tiền tương lai cao nhất và tối ưu nhất qua bảng excel mẫu

   Khóa học mục tiêu : lập kế hoạch tài chính cá nhân, đầu tư tiền dư, kế hoạch hưu trí.

  Khung thời gian: học viên học và thực hành kế hoạch tài chính cá nhân 8 giờ. 

  Bao gồm tư vấn lập kế hoạch tài chính cá nhân trong 2 năm