ABS Institute | Bridging The Gap Between Knowledge and Skill !

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

mlang{en}Hello! To gain access to the courses you need to sign up for a membership account.

Each course may also have its own private access key, which you will need later. The steps to do are as follows:

 1. Fill out the membership registration form with all the necessary information.
 2. The system will send a letter to your email address.
 3. Read this message and open the link contained in it.
 4. Your account will be confirmed; from there you can log into the system.
 5. Next, select the course you want to take.
 6. If the course requires an access password, you must declare the password that the teacher provided. That way you will be enrolled in the course.
 7. You will now have full access to the course. Since then, you can enroll and take other courses on this system without having to register for membership. Each access you must use the same username and password as registered above.{mlang} {mlangvn}

Xin chào! Để có thể truy cập vào các khoá học, bạn cần phải đăng kí một tài khoản thành viên.
Mỗi khoá học còn có thể có thêm khóa truy cập riêng, mà sau này bạn sẽ cần đến. Các bước cần làm là như sau:

 1. Điền mẫu đăng kí thành viên với đầy đủ các thông tin cần thiết.
 2. Hệ thống sẽ gửi một bức thư tới địa chỉ điện thư của bạn.
 3. Đọc thư này và mở đường liên kết có trong thư.
 4. Tài khoản của bạn sẽ được xác nhận; từ đó bạn có thể đăng nhập vào hệ thống.
 5. Tiếp theo, chọn khoá học mà bạn muốn tham gia.
 6. Nếu khoá học ấy cần mật khẩu truy cập thì bạn phải khai báo mật khẩu mà giáo viên đã cung cấp. Như thế bạn sẽ được ghi danh vào khoá học.
 7. Đến lúc này bạn sẽ có quyền truy cập đầy đủ trong khoá học. Cũng từ khi đó, bạn có thể ghi danh và theo học các khoá học khác trên hệ thống này mà không cần phải đăng kí thành viên nữa. Mỗi lượt truy cập bạn đều phải sử dụng kí danh và mật khẩu đã đăng kí như trên.{mlang}