Chương Trình American General Education 

Giáo dục Đại cương chuẩn Mỹ

Trường American Center for Education (ACE) tại Singapore tập trung vào việc cung cấp chương trình Giáo dục Đại cương chuẩn Mỹ (Diploma in American General Education) cho phép các sinh viên tiếp cận nền tảng Giáo dục Đại cương chuẩn Mỹ tại Singapore trong hai năm đầu, sau đó tiếp tục theo học năm thứ ba và năm thứ tư ở bất cứ Chuyên ngành Nghiên cứu nào mà các em muốn theo đuổi, tại một trong nhiều các trường Đại học công thuộc hệ thống Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ.
Last modified: Tuesday, 19 September 2023, 1:36 PM